Arthur E. Christensen

Arthur Emanuel Christensen.


Født i København d. 9 Jan. 1875. Orientalist.

Forældre: Postkontrolør Vilhelm Christensen

og Dorthea Kjerstine Marcussen.

Blev Student 1893, Cand. Mag. (Fransk) 1900.

Gift 1916 Kirsten Grymer.

Fra sin tidlige Ungdom levende interesseret for Østerlandene dyrkede han foruden Fagstudiet med stor Iver de orientalske Sprog og Kulturer, navnlig Persisk. Efter et Studieophold ved det orientalske Seminar i Berlin disputerede han 1903 med en litterærhistoriske Studie over den persiske Digterfilosof

Omar Khajjams ”Rubaijat” (fransk Udg. 1905).


Ved omfattende Biblioteksstudier i Udlandet uddannede Arthur Christensen sig

til en Førstehaandskender af iransk Aandsliv og Kultur.


Paa en Rejse til Persien (Feb.-Aug. 1914) samlede han mange Haandskrifter

til vore Biblioteker og lærte ved Selvsyn Kulturforholdene i Nutidens Persien

at kende.


Frugterne heraf er Rejseskildringen ”Hinsides det kaspiske Hav” (1918), en fortjenstfuld Studie over den ejendommelige Samnani dialekt (Vidsk. Selsk. Skr. 1915) og den interessante Udgave af Contes Persans en langue populaire” (1918).


Blandt hans øvrige større Arbejder bør fremhæves ”Muhammedanske Digtere og Tænkere” (1906) og L’empire des Sassanides, le Peuple, l’Etat, la Cour” Vidsk.

Selsk. Skr. 1907). Fra 1903 holdt Arthur Christensen Forelæsninger over Iransk

ved Kbh. Universitet og blev 1919 Prof. heri;1907-18 var han udenrigspolitisk Medarbejder ved Berl. Tid.


Efter sine Interesser mere Kultur og Litteraturhistoriker end Filolog har Arthur Christensen i en lang Række Arbejder, oftest i Tidsskrifter, behandlet Emner fra Persiens Historie, Litteratur, Religionshistorie og ikke mindst Sagnhistorie,

paa hvilket sidste Omraade han har foretaget værdifulde Undersøgelser.


Gennem den iranske Sagnhistorie førtes han ind paa omfattende Studier over almindelig Folklore og Folkepsykologi, derunder også moderne Massepsykologi, Emner han har behandlet med stor Klarhed og Kritik i forskellige Bøger og Afhandlinger; ” Trebrødre og Tobrødre – Stamsagn” (Danske Studier” 1916),

Politik og Massemoral” (1911, engelsk Udg. 1915), ” Engelsk og tysk Folkeaand” (1915).


Arthur Christensen besidder en ualmindelig Arbejdsevne, der i Forbindelse med

stor Flid har gjort det muligt for ham at spænde over vidt forskellige Omraader,

selv om hans personlige Interesser utvivlsomt først og fremmest gaar i Retning

af den strengt videnskabelige Forskning.