J.E.Lehmann

Johannes Edvard Lehmann

Religionshistoriker.

Født 19 aug. 1862. i København.

Forældre:

Lægen Heinrich L. og Hustru.

Gift 1896 Karen Marie Wiehe.


Blev Student 1880, Cand. Theol. 1886 og vandt 1890 Universitets Guldmedaille.

I en Aarrække ernærede han sig dels som Lærer ved Kbh.s Kommuneskoler, dels ved litterære arbejder og Foredragsvirksomhed; 1892 – 96 var han paa Studierejser i Udlandet, og 1896 erhvervede han den filosofiske Doktorgrad ved en Afhandling ” Om Forholdet mellem Religion og Kultur i Avesta”; 1900 blev han ansat som midlertidig Docent i Religionshistorie; men en i økonomisk Henseende betrygget Stilling opnaaede han først,

da han 1910 modtog en ærefuld Kaldelse til at være Professor i Religionshistorie og Religionsfilosofi ved Universitetet i Berlin; for at kunne virke under mere hjemlige

Forhold ombyttede han imidlertid allerede 1913 denne Stilling med en lignende ved Universitetet i Lund, hvor han stadig er ansat.


Han har udfoldet en ganske usædvanlig rig litterær Virksomhed; blandt hans rent videnskabelige Arbejder kan nævnes ” Hedensk Monoteisme” (1897), et polemisk Indlæg mod Martensen Larsens Disputats om ”Den bibelske Monoteisnes Særstilling indenfor Religionerne”, ”Guder og Helte” (1899), og hans Hovedværk: en paa Kilderstudier i Originalsproget hvilende Fremstilling af ”Zarathustra” I – II (1900-02) I 2. Ugd.


Af Chantepie de la Saussaye: ”Lehrhbuch der religionsgeschichte” (1897) skrev han Afsnittene om Indere og Persere, og ved 3. (1905) var han tillige Medredaktør;

i mange Aar udarbejdede han til ”Theologischer Jahresbericht” Afsnittet ”Religionsgeschichte”, og 1912 udgav han i Forening med en Række

faglige Medarbejdere en ”Textbuch zur Religionsgeschichte”.


Adskillige af hans Arbejder er udkomne baade i danske, svenske og undertiden tillige i tyske bearbejdede Udgaver f. Eks. ”Mystik i Hedenskab og Kristendom” (1904, 2 Udg. 1921, tyske Udgaver 1908 og 1921; svensk Udgave 1921), ”Buddha” (1907, 3 Udg. 1920), Stället och vägen, ett religionshistoriskt perspektiv” (1917, dansk Udgave 1918) ”Religionerna, kortfattad religionshistoria” (1918, dansk Udgave 1920);

”Religionsvetenskapen” I (1914) er en svensk Bearbejdelse af en længere Artikel i

den tyske Encyklopædi: ”Religion in Geschichte und Gegenwart”.


Endnu større Navnkundighed har han dog erhvervet sig ved sine mere populære Arbejder; han har efterhaanden uddannet sig til en ypperlig Stilist, der raader over en ualmindelig fængslende Fremstillingsform, og hans medfødte Kultur og alsidige Belæsthed giver ham Forudsætninger for at behandle vidt forskellige Omraader; i talrige Tedsskriftartikler, i ”Gads dsk. Magasin og andetsteds, har han beskæftiget sig med Dagens Spørgsmaal paa en frisk og æggende Maade, og de samme Egenskaber præger ogsaa hans mange Smaaskrifter som ”Fri Forskning og positiv Kristendom” (1905), ”Om Bibelen at læse og lære” (1906), Romantik og Kristendom” (1910), ”Opdragelse til Arbejde” (1910), ”Barnelærdom og Ynglingeliv” (1913), ”Fremtidens Kvindesag” (1914), ”Brytningstiden” (1914), ”Upplysningar om teosofien” (1916), ”Lighedens Land” (1917), ”Hedensk Gudetro

og kristen Gudsfrygt” (1919) m.fl.


Endelig er han over hele Skandinavien kendt og berømt som Folketaler; al den Tid,

han kan afse fra sin akademiske Lærergerning, tilbringer han paa Rejser snart i de nordligste Egne af Sverige og snart i afsides Købstæder i Jylland, og allevegne

henriver han Tilhørerne ved sine Foredrag, der ofte har Karakteren af et

aandrigt Causerie og behandler saa at sige alt mellem Himmel og Jord.