Johan S. Ottosen

Johan Søren Ottosen


(Født.d.31 jan.1859 – død d.10 marts 1904),

Skolemand, historisk Forfatter, Politiker.

Født i Hylke ved Skanderborg.

Forældre: Skolelærer Knud Ottosen og Ane Sørensen.

Blev Student 1878, studerede først Teologi, tog saa 1885 Skoleembedseksamen

i Historie og blev Lærer, 1885 – 99 ved Efterslægtsselskabets Skole,

hvor han fra 1893 var Inspektør, til han 1900 blev Leder af det

nordiske Forlags Skolebogsafdeling.


Han var en fortrinlig, livlig og praktisk Pædagog, der med Energi og Interesse kæmpede for en forbedret Skoleordning med saa nær Forbindelse mellem

Folkeskolen og den højere Skole som muligt.


Han udgav en Række historiske Lærebøger, der hører til vore bedst fortalte og

som bidrog meget til den Reform af Undervisningen i dette Fag, Nutiden har set (Nordens Historie efter 1814”, 1891, Lærebog i Nordens Historie  1893, 7. Udg.

1920, ”Børnenes Verdenshistorie” 1897, 10 Udg. 1920, sammen med L. Schmidt:

” Lærebog i Historie” 1899-1900, 2. Opl. 1901-03. 1901-04 udgav han i ”Frem”

” Vor  Historie” , en fyldig og frisk Fremstilling af de tre nordiske Rigers Historie, der maaske mangler nogen Skarphed i de store Linier: den fuldendtes efter hans

Død af P.Munch.


Den store ”Folkenes Historie”, som han begyndte at redigere, svarede næppe

helt til den oprindelige Plan: den fuldførtes af Niels Møller.


Stærkt nationalt følende var Ottosen ivrig for nordisk Samarbejde, og den sønderjyske Sag havde i ham en varm Ven; paavirket baade af A.D.Jørgensen og Hørup var han et betydningsfuldt Mellemled mellem Venstrekredse og Sønderjyderne: stiftede 1887 med H.V.Clausen, skrev flere Afhandlinger om sønderjyske Forhold og en Bog om Hiort Lorenzen (1896) og syslede med Studier over Slesvigholstenismen.


Ottosen der 1882 var en af Hovedmændene for Studentersamfundets Stiftelse

(dets Formand 1896-97), var fra Ungdommen Venstremand, afslog flere

Opfordringer til at stille sig til Folketinget, til han 1901 efter en

hidsig Valgkampagne valgtes paa Frbg. mod Ellinger.

 

I Tinget virkede han navnlig for Skolesager og for Sprogrensning,

var Ordfører for Almueskoleloven af 1903 og prægede denne stærkt.


Da Forholdet mellem Venstre og Socialdemokrater blev vanskeligt, faldt han 1903

og oplevede ikke det radikale Venstres Dannelse.


Han var et lyrisk Stemningsmenneske, næppe egentlig Politiker.


Hans Hustru, Datter af Gustav Johannsen, har fortsat hans arbejde for Sønderjylland.