Kap 15 Vodskov komentar

SJÆLEDYRKELSE OG NATURDYRKELSE


BIDRAG TIL BESTEMMELSEN AF

DEN MYTOLOGISKE METODE


AF


H.S.VODSKOV


RIG-VEDA OG EDDA


KJØBENHAVN 1897


I KOMMISSION HOS LEHMANN & STAGE


Citat fra side 90.


Mongoler, Indogermaner og Semiter, og hvor de har haft deres Hjem, det lader sig sige.


Mennesket kan ikke være skabt tre Gange, Mongolen f.Eks. i Amerika, Semiten i Afrika og Indogermaneren i Europa, thi saa kunde Racerne fornuftigvis ikke staa hinanden

saa nær som de gør; da de bogstaveligt ikke er til at holde ud fra hverandre, maa vi nødvendigt antage, at Mennesket er af een Art.


Og er Mennesket kun skabt en Gang, maa det være i Asien, thi Udbredelsesteorien siger os, at Racernes Hjem maa søges indenfor deres nuærende Omraade.


Altsaa er Persiens Bjærge og Højsletter med deres nordøstlige og sydvestlige Opland Racernes Udgangspunkt, thi det er det eneste Sted paa Jorden, hvor de tre Racer mødes.


Ganske som vi saa det i Amerika har altsaa Urmongolen bredt sig over mere end den halve Verden, for alt som Udbredelsestiden sluttede, at sondre sig i sine fire store Grupper, de central og nordasiatiske Folk, Østasiaterne, Malaierne og Amerikanerne, medens Ursemiten har bredt sig fra Tigris til Kap og Urindogermanen mellem Atlanterhavet og Indiens Østkyst, for saa at opløses i Semiter i snevrere Forstand, Nordafrikanere, Negere og Kaffere og i de af os alle kendte indogermanske Folkeslag.


At hvert eneste Folk paa Jorden, senere politiske forskydninger fraregnet,er autoktont,* at enhver Ejendommelighed, som nu skiller Dansk fra Tysk eller Nordbo fra Sydbo, Græker fra Romer, at den selv i sin første Spire er født og udviklet paa Stedet selv,

i disse folks nuværende Hjem, betinget ved Stedets og Folkets hele Art, det er Udbredelsesteoriens Lære i kort Begreb.


* Autokton bet. Som naturlig hører hjemme på et givet sted.