Yasna 30 til de to ånder

DEN ÆLDRE AVESTA


Zarathushtra’s Versprædikener (Gathaer).


af


Dr.Phil  

Arthur Christensen


Gata III.

Jasna 30


Saa vil jeg da forkynde for dem, der ønsker det,

alt hvad den Kyndige maa mærke sig, nemlig Lovprisningerne til Ahura

og Bønnerne for det gode Sind og de Glæder,

der knytter sig til den velvise Sandhed og som anskues i Lysglans.


Lyt med Eders Øren til det, som er det bedste.

Betragt med lyst Sind de to Ting,

mellem hvilke det afgørende Valg staar,

idet Mand for Mand passer paa,

at han er os til Behag før den store Slutkamp.


Og de to fra Begyndelsen eksisterende Aander,

som kaldes de selvherskende Tvillinger,

er i Tanke, Ord og Gerning det Gode og det Onde.

Og mellem dem traf de Velhandlende,

men ikke de Slethandlende det rette Valg.


Og da disse to Aander først mødtes,

skabte de henholdsvis Livet og Livløsheden

og indrettede det saaledes,

at den sletteste Tilværelse til Slut skal være rede for de Løgnviede,

men det bedste Sind for den Sandhedsviede.


Af disse to Aander valgte den Løgnviede

for sig Udøvelsen af det sletteste,

men den mest gavnbringende Aand, den,

som er iklædt de fasteste Himle, valgte Sandheden,

og det samme Valg træffer de,

som villigt tilfredsstiller Ahura Mazdah ved rette Handlinger.


Mellem disse to valgte heller ikke Djævlene rigtigt,

idet Forblindelsen kom over dem,

medens de raadslog,

saa at de valgte det sletteste Sind

og derpaa alle sammen benede af hen til Vreden,

for at de ved den kunde skade Menneskets Liv.


Og til ham (Mennesket) kom - tillige med Herredømmet,

det gode Sind og Sandheden - den styrkende Fromhed

og tildelte Legemerne Livsaande.

Blandt dem vil han være din

som den første ved Gengældesen med Metal strømmen.*


Og naar Straffen kommer for disse Ugærningsmænd her, vil, O Mazdah, dit Rige blive beredt ved det gode Sind til Lovprisning for dem, som,

O Ahura, bringer Løgnen i Hænderne paa Sandheden.


Og vi vil være de Mennesker, der gør dette Liv fremadvendt.

O Mazdah, O  I Ahuraer, O Sandhed, skaf os Forbund med Eder,

for at Sindene kan rettes derhen, hvor der er en falsk Erkendelse.


Thi da vil denne søndring af Løgnens Trivsel ske,

og Del i Løftet om det gode Sinds,

Mazdahs og Sandhedens gode Bolig vil de faa,

som har erhvervet sig et godt Ry.


Naar I forkynder de Bestemmelser, som Mazdah har truffet,

I Mennesker, nemlig den gode og den forkerte Vandel,

langvarig Pine for de Løgnviede og Gavn for de Sandhedsviede,

saa vil det derved siden  gaa efter Ønske.* Naar Menneskene paa den yderste Dag,

  skal lutres ved at gaa igennem Strømme af smeltet Metal.


De Begrebsnavne, vi har sat med Kursiv, betegner snart selve Begreberne,

snart deres Personifikationer som Guddomme.