Profetens Ord

 Gatha-Ba-Maani


Oversat fra


Gujarati Originalen

 

af 


prof. Ervad Maneck Furdoonji


KANGA MA 


af


Ervad Kavasji Edulji KANGA


Ushtavada


Gatha 45


Dansk gengivelse


af


Lars Myhre.
Således; Talte Zarathusta !


1. 

Den Hellige profet fortæller sine tilhørere i en prædiken således:


Hør da, og lyt nu opmærksomt til det, om hvilket jeg taler utilsløret; i som er kommet fra nær og fjern, med lyst til

at lære om religiøse anliggender af mig.


Sandelig, husk denne gang, ordentlig på alle disse emner af mine, så at en falsk religiøs lære ikke (igen) kan ødelægge jeres liv i fremtiden.


Det ugudelige menneske, leder gennem sin ondskabsfulde lære og tale på vildspor.


2.

O medlemmer af forsamlingen !


Jeg vil bekendtgøre for jer om universets to ånder, al tings første begyndelse, af hvem den mest gavmilde ånd talte til den skadelige ånd således;

 

Hverken vore tanker, heller ikke vore lære, eller vore indsigt, ej heller vore manerer,*eller vore ord, eller vore gerninger, ej heller vore samvittighed,**eller vore sjæle, passer til,

eller stemmer overens med hinanden.


*   Maner: en anden tekstsamling bruger på dette sted ordet ”valg”.

** Egl. Daena, se ordforklaringen.


3.

Jeg vil udlægge for jer den første viden om dette liv,

og af denne verden, som den alvidende Ahura Mazda

har fortalt til mig, gennem mig, som er dette; dersom !

de iblandt jer, hvem ikke vil anvende dette hellige ord,

som jeg tænker og nu udlægger det, deres liv vil ende i ødelæggelse.


4.

Jeg vil udlægge for jer det bedste om Ahura Mazda, ham som er alvidende og som har givet mig denne religion og hellige redegørelse, som er den flittige fader til god tanke i denne verden i overensstemmelse med retfærdigheden, og hvis datter Armaiti er velfungerende, Ahura Mazda der er alt seende, er aldrig bedraget af nogen.


5.

Jeg vil udlægge det hellige vers (af religionen) (for jer),

som (Ahura Mazda), den mest gavmilde, fortalte til mig,

og som er det mest gavnlige for mennesker at høre:


Dem som vil give lydighed og agt til mig, endvidere ved gerninger af god tanke, vil få helse og udødelighed;

for sådanne personer vil skaberen Ahura Mazda vise sig,

eller, vil være nærtstående hos.


6.

Jeg vil forklare om den største af alle for jer; jeg vil synge hymner til hans pris, som gennem retfærdigheden er alvis.


Gennem hans omfattende ånd, vil Ahura Mazda høre min bøn, hvis lovsang er udført ved god tanke; gennem hans

egen bedste visdom, vil han undervise mig.


7.

De imødekommende; af dem som er i live, som har været,

og som skal komme; Sandelig ! beder herefter om hjælp

fra ham (Ahura Mazda).


Det retfærdige menneskes sjæl er højtstilende mod udødelighed;  (dvs. mod himlens lykke); for syndige mennesker er trængslerne strenge, og disse love har skaberen Ahura Mazda grundfæstet ved sin magt.


8.

Vi ønsker at lovprise ham (Ahura Mazda) med hymner af lovsang , vi ønsker at prise ham, fordi vi virkelig er

bevidste om religionens anliggender.


Jeg ser nu klart i mit øje, den alvidende Herre

(Ahura Mazda) af god tanke, ord og gerning.


Vi vil fremføre hans lovprisning (el. sange) (ikke bare i denne verden men) også i Garothman’s himmel.


9. 

Sammen med gode tanker ønsker vi at forsone (Ahura Mazda); ham der ønsker godt for os, har skabt ve og vel.


For at gøre vores folk og kvægbestand velstående, vil Ahura Mazda gennem sin suveræne magt skænke os den nødvendige styrke, som følge af god visdom i vore sind, og på grund af retfærdighed.


10.

Gennem ydmyg tilbedelse ønsker vi at fremføre bønner til ham, der i sin uudgrundelige styrke er kendt som alvidende og overdrageren af liv, og som gennem retfærdighed og god tanke har forordnet velfærd og udødelighed for ham

(dvs. for den troende person) i sit herredømme; desuden skænker Ahura Mazda ham bestandig styrke og kraft.


11.

Hver den som herefter afskyer daeva’erne* og nedrige personer som foragter Ahura Mazda; og hver den som herefter ser ham (Ahura Mazda) og den vise Saoshyant gennem Herrens hellige religion, som ærbødig udsendt kunst, O Ahura Mazda, sine ”af sådant menneske” beskytter menigheden imod personer, som er herfra ganske anderledes.


* Daeva’er, dvs. falske guder.


12.

Vi nære ærbødighed for kapitlet kaldet At-Fravakhshya, som blandt levende væsener, er bedst for tilbedelses handlinger, til sådanne er Ahura Mazda selv vidne som følge af deres fromhed, alle sådanne, både mænd og kvinder, holder vi

i ære.ZARATHUSTRA RELIGIONENS TROSBEKENDELSE


 

Citak Handarz-i Poryotkesan”Udvalgte Forskrifter fra Fædrene”,

efter M. F. Kanga’s kritiske udgave af pahlaviteksten, Bombay 1960.Nedenfor: citater fra denne tekst i uddrag.

 

Nu skal den, der overvejer den sag, han har givet sig i lag med, nemlig troens beskaffenhed, med fornuften som midler og uden at give tvivlen adgang erkende dette:

 

Jeg er kommet fra den himmelske verden, ikke er jeg blevet til i denne verden.


Jeg er skabt, har ikke altid været til.


Ahura Mazda tilhører jeg, ikke Ahriman.


De guddommelige væsener tilhører jeg, ikke dæmonerne.


De gode skabninger tilhører jeg, ikke de onde.


Jeg er et menneske, ikke en dæmon.


Jeg er Ahura Mazdas skabning, ikke Ahrimans skabning.


Og min familie og slægt er fra Gayomart (Urmennesket), og min moder er Sponta Armaiti og min fader Ahura Mazda, og min menneskelige tilstand er fra Mahre og Mahrane, det første menneskepar, som var den første familie og slægt efter Gayomart.

 

 

 

 

Udøvelsen af min funktion og pligt er dette:


At betragte Ahura Mazda som en, der er, altid har været og altid vil være, og en, hvis herredømme er udødeligt, og som er uden grænser og ren, og Ahriman som værende uden sand eksistens og forgængelig, og at anse sig selv for at være Ahura Mazda’s og Amøsa-Sponta’ernes ejendom og at være adskilt fra Ahriman og dæmonerne og deres tilhængere.


Og om dette må der ikke herske tvivl:


Der er to urprincipper, det ene er skaberen og det andet ødelæggeren.


Skaberen er Ahura Mazda, som er al godhed, al lys.


Og ødelæggeren overfor ham er fornægteren Ahriman, som er al ondskab og fuld af død, en løgner og en bedrager.


Og om så meget skal der ingen tvivl være:


Med undtagelse af Sosyans og de 7 fyrster er alle mennesker dødelige.


Og der skal ikke herske tvivl om livsåndens tilintetgørelse og legemets opløsning og regnskabet i De tre Nætter (den for sjælen kritiske periode umiddelbart efter døden) og opstandelsens og det fremtidige legemes (den uforgængelige skikkelse, den døde bliver iklædt efter opstandelsen) realitet og passagen over Cinvatbroen og Sosyans’ komme og udvirkelsen af opstandelsen og det fremtidige legeme.


Og man skal holde ariervæsenets lov og fædrenes religion og bevare retfærdighedens sindelag og holde tungen til sandhed og hånden til at øve vel.


Med alle gode skal man stå sammen i ariervæsenets lov.


Fred og enighed skal herske i alle religionens anliggender.


Og er det blevet udtalt, at Ahura Mazda tilhængernes gode religion er blevet antaget, så er jeg sikker i min sag, ikke for det legemlige og sjælelige velværes skyld og ikke for at opnå et behageligt eller langt liv og heller ikke, fordi jeg ved at bevidstheden skal forlade legemet:


Jeg vil ikke falde fra Ahura Mazda tilhængernes gode religion, herom er jeg

ikke i tvivl.


Dem, der har en anden religion, vil jeg hverken prise eller hylde, og jeg tror ikke på dem.


Dernæst skal man være taknemlig, og gennem at vise taknemlighed opnår man dette, at man kan hindre sjælen i at gå til helvede.


Thi når mennesket går fra faderens lænd til moderens moderliv, så kaster Astvihat (dødsdæmonen) åndeligt talt en slynge om dets hals, så det hele livet hverken ved de gode eller de onde åndelige magters hjælp kan skaffe sig hin slynge fra halsen.


Men for den fromme falder takket være hans gode gerninger hin slynge væk fra halsen når han dør, og ved selvsamme slynge fører han (Astvihat) fornægteren til helvede.

 

I skal vide, at paradisets sted er det bedste og den åndelige verden den mest frydefulde og himlens rige det lyseste, og at lysets bolig er Garotman, samt at udøvelsen af gode gerninger er forbundet med det største håb for det fremtidige legeme, som ikke forgår.


Pris ikke onde mennesker, om de så er mægtige herskere, for ved lovprisning af

et syndigt menneske kommer ondskaben ind i kroppen og driver godheden ud.


Beflit jer på at erhverve dannelse, thi dannelsen er kimen til viden, hvis frugt er visdom, og visdommen sørger for de to verdener, den jordiske og den himmelske.


I skal ikke i den legemlige eksistens i tanke og tale og handling tænke og sige og øve falskhed.


Ved de himmelske væseners kraft og af fornuftens vej skal I virksomt beflitte jer på at spørge religionen til råds, og betænk, at da jo værdien af den gode gerning er så stor og uendelig, og Ahriman i det skjult er en anstifter af fordærv, mens Ahura Mazda fører sin kamp åbenlyst, så skal I, der gennem religionen har vundet indsigt, hver især beflitte jer på hele det religiøse værk og ikke vende jer herfra.